Principal investigator (ÚFAL): 
Provider: 
Grant id: 
Q48
Duration: 
2017-2021

PROGRES Q48 - Informatika

Předmětem plánovaného programu PROGRES bude především základní výzkum, a to jak teoretický tak experimentální, směřující v některých oblastech k aplikacím. Bude pokryto široké spektrum stěžejních oblastí informatiky, ve kterých máme možnost stavět na dosavadním, často mimořádně úspěšném, výzkumu: V oblastech s aplikačními ambicemi budou podstatnou část výstupů tvořit softwarové prototypy či produkty, v teoretických oblastech samozřejmě především časopisecké a konferenční publikace. Zviditelnění na mezinárodní scéně zajistí organizování a podíl na práci programových výborů výběrových mezinárodních informatických konferencí a editování zvláštních čísel mezinárodních časopisů a konferenčních sborníků vydávaných renomovanými zahraničními nakladatelstvími. Mezinárodní spolupráce je vedle velké míry zapojení mladých výzkumníků podstatným rysem moderní informatiky, a tedy i plánovaného projektu. Plánovaný program navazuje na Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově (PRVOUK) P46, řešený na MFF UK v letech 2012-2016. Tento program byl ve všech dosud proběhlých hodnoceních hodnocený jako velmi úspěšný. Hlavním cílem plánovaného programu je udržet kvalitu výzkumu v oblastech, ve kterých výzkum na Informatické sekci MFF UK představuje světovou špičku, a současně zvýšit kvalitu výzkumu v oblastech, které se v minulých letech úspěšně rozvíjely. Prostředkem pro dosažení tohoto cíle, ale současně i cílem samým o sobě, je intenzivní zapojování mladých vědeckých pracovníků a odborných asistentů, ale i doktorandů, do špičkového výzkumu. Informatika je v porovnání s mnohými dalšími vědními disciplínami stále ještě mladá věda, a to musí platit a také platí i o věkovém průměru výzkumníků. Podobně jako v letos končícím Programu PRVOUK P46 jsou strukturovány i subdisciplíny informatiky, kterým se chceme věnovat programu PROGRES. Jedná se o Kombinatoriku a diskrétní matematiku, které tvoří základní teoretické zázemí vědního oboru, dále o Teoretickou informatiku, která přináší teoretické poznatky především v oblasti návrhu algoritmů a výpočetní složitosti a Umělou inteligenci, která spojuje teoretické obory s aplikacemi v robotice, počítačové grafice a mnoha dalších oborech. V oblasti více softwarově a aplikačně směrované se jedná o studium Distribuovaných a spolehlivých systémů, jež se zabývá formální specifikací, návrhem a testováním softwarových architektur, a Datové, webové a softwarové inženýrství, které je zaměřeno na návrh metod a jejich implementaci pro ukládání a vyhledávání informací z datových struktur, včetně dynamicky se rozvíjejících aplikací souvisejících s webem. Tradiční oblastí je Matematická lingvistika se systémy zpracování přirozeného jazyka, zejména se zaměřením na automatizovaný překlad. Kromě těchto šesti subdisciplín, které mají na Informatické sekci MFF UK mnohaletou tradici, plánujeme intenzivně rozvíjet vědecko-výzkumnou práci také v oblastech Počítačové grafiky a Zpracování řeči a dialogových systémů, ve kterých máme na informatické sekci MFF UK mladé perspektivní výzkumné skupiny.