Principal investigator (ÚFAL): 
Provider: 
Grant id: 
GA16-02196S
Duration: 
2016-2018

NomVallex

Corpus-based Valency Lexicon of Czech Nouns

The project deals with the lexicographic treatment of valency of Czech deverbal nouns. It builds upon solid theoretical foundations of the theory of valency developed within the Functional Generative Description. The linguistic material is extracted from the Prague Dependency Treebank and the synchronic written part of the Czech National Corpus. The main result of the project will be a monograph
containing a detailed introduction to the theory of valency and a lexical part (also available as machine readable data). We will utilize lexicographic software and partially also data developed for the valency lexicon PDT-Vallex but the treatment of entries will be more exhaustive (for example, in the coverage of senses). The main criteria for including nouns in the lexicon will be semantic class membership and the complexity of valency patterns (mainly special forms of participants). Valency of nouns will be captured in the form of valency frames, enumeration of all possible combinations of adnominal participants, and corpus examples.

Publications

Publications

Panevová Jarmila, Kolářová Veronika (2018): Aktant, nebo volné doplnění? (K netypickým formám ve valenčním poli substantiv). Prace Filologiczne, Vol. 72. Warszava: Uniwersytet Warszawski, ISSN 0138-0567, pp. 275-284.

Kolářová Veronika, Vernerová Anna, Klímová Jana (2018): Předložková vyjádření adnominálních valenčních doplnění. Prace Filologiczne, Vol. 72. Warszava: Uniwersytet Warszawski, ISSN 0138-0567, pp. 211-223.

Kettnerová Václava, Kolářová Veronika, Vernerová Anna (2017): Deverbal Nouns in Czech Light Verb Constructions. In: Mitkov R. (eds), Computational and Corpus-Based Phraseology. EUROPHRAS 2017. Lecture Notes in Computer Science, vol 10596. Cham: Springer, pp. 205-219. pdf

Kolářová Veronika, Vernerová Anna, Klímová Jana, Kolář Jan (2017): Possible but not probable: A quantitative analysis of valency behaviour of Czech nouns in the Prague Dependency Treebank. Jazykovedný časopis / Journal of Linguistics, Vol. 68, No. 2. SAP – Slovak Academic Press, ISSN 0021-5597, pp. 208-218. pdf, presentation

Kolářová Veronika (2017): Valence českých deverbativních substantiv reprezentujících vybrané sémantické třídy. Prace Filologiczne, Vol. 70, Uniwersytet Warszawski, ISSN 0138-0567, pp. 287-303. presentation

Panevová Jarmila (2017): Od valence slovesa k valenci substantiv a adjektiv. Prace filologiczne, Vol. 70, Uniwersytet Warszawski, ISSN 0138-0567, pp. 59 - 71.

Kolářová Veronika, Klímová Jana and Vernerová Anna (2017): NomVallex: Valency Patterns of Semantically Classified Czech Nouns. Corpus Linguistics 2017 Conference, University of Birmingham, 25-28 July 2017.  pdf

Kolářová Veronika, Kolář Jan, Mikulová Marie (2017): Difference between Written and Spoken Czech: The Case of Verbal Nouns Denoting an Action. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics No. 107, pp. 19–38. pdf

Klímová Jana, Kolářová Veronika, Vernerová Anna (2016): Towards a Corpus-based Valency Lexicon of Czech Nouns. In: GLOBALEX 2016: Lexicographic Resources for Human Language Technology. GLOBALEX workshop 2016, pp. 1-7. pdf, presentation

Presentations

NomVallex: Valenční slovník českých substantiv založený na korpusu

Valenční slovník českých substantiv: Východiska a cíle

Related publications supported by other projects

Book:

Kolářová Veronika (2010): Valence deverbativních substantiv v češtině (na materiálu substantiv s dativní valencí). Praha: Karolinum.

Papers on particular phenomena related to valency of nouns:

Kolářová Veronika (2014): Nominalizované struktury se dvěma aktanty ve formě bezpředložkového genitivu. Naše řeč, Vol. 97, No. 4-5, Copyright © Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, Praha, Czechia, ISSN 0027-8203, pp. 286-299.

Kolářová Veronika (2014): Preference v souvýskytu aktantů u českých substantiv mluvení. Korpus – gramatika – axiologie, Vol. 5, No. 10, Copyright © Gaudeamus, Hradec Králové, Czechia, ISSN 1804-137X, pp. 23-40.

Kolářová Veronika (2014): Special valency behavior of Czech deverbal nouns. In: Noun Valency, Copyright © John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, The Netherlands, ISBN 9789027259233, pp. 19-60.

Kolářová Veronika (2014): Valence vybraných typů deverbativních substantiv ve valenčním slovníku PDT-Vallex. Technical report no. 2014/TR-2014-56, Copyright © ÚFAL MFF UK, ISSN 1214-5521, 34 pp.

Kolářová Veronika (2013): Adverbální předmětový genitiv a jeho protějšky v nominálních konstrukcích: Případ posesiva. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica LXXII, Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii, Copyright © Univerzita Komenského, Bratislava, Slovakia, ISBN 978-80-223-3562-1, pp. 411-421.

Kolářová Veronika (2013): Agents Expressed by Prepositionless Instrumental Modifying Czech Nouns Derived from Intransitive Verbs. In: Proceedings of the Seventh International Conference Slovko 2013; Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning, Copyright © RAM-Verlag, Lüdenscheid, Germany, ISBN 978-3-942303-18-7, pp. 129-147.

Kolářová Veronika (2012): Valence dějových substantiv odvozených od sloves s předmětovým genitivem. In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Copyright © Karolinum, Praha, Czechia. ISBN 978-80-246-2121-0, pp. 609-614.

Panevová Jarmila (2000): Poznámky k valenci podstatných jmen. In: Čeština - univerzália a specifika 2. Sborník konference ve Šlapanicích u Brna, 17.-19.11.1999 (ed. Zdeňka Hladká, Petr Karlík), Copyright © Masarykova Univerzita v Brně, ISBN 80-210-2262-0, pp. 173--180.

Vernerová Anna (2011): Nominal Valency in Lexicons. In: WDS'11 Proceedings of Contributed Papers, Part I, Copyright © Matfyzpress, Praha, Czechia, ISBN 978-80-7378-184-2, pp. 171-176.