Principal investigator (ÚFAL): 
Grant id: 
DG16P02B016
ÚFAL budget: 
7 741 000 CZK
Duration: 
1. 3. 2016 – 31. 12. 2019

EVALD (Evaluator of Discourse)

Automatic Evaluation of Text Coherence in Czech

The aim of the project is to create a software application (computer programme) that will evaluate the continuity (i.e. coherence) of texts like graduation essays or essays written within the certified tests of Czech for foreigners, including works created by students with special educational needs (such as hearing impaired students whose writing skills demonstrate specificities comparable to the students of Czech as a foreign language). Pupils and students often have problems with writing a comprehensive and continuous text as creating texts is more demanding for them than creating separate sentences. Text is not simply „a cluster of sentences“. Its structure has its own rules and laws whose failure can result in the so called incoherent text, i.e. a text that is not fully functional in communication. The ability of creating text should be encouraged already in the teaching process and it is also important to have appropriate tools for its assessment. Within the project, we will carry out a detailed research on the patterns of text construction and the possibility of automatic monitoring of their maintenance in the texts already created. The main result of the project will be a software application (computer programme) that will serve as a tool for objective assessment of the text coherence, i.e. whether the submitted work fulfills the demands placed on a comprehensive text as a unit of the functional communication process. The main objective of the project is to encourage the skills of creating continuous and coherent written texts in the mother tongue.

Project results in 2016

Rysová, Kateřina; Mírovský, Jiří; Novák, Michal; Rysová, Magdaléna, 2016, EVALD 1.0, LINDAT/CLARIN digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague, http://hdl.handle.net/11234/1-1820. On-line demo version: https://lindat.mff.cuni.cz/services/evald/

Rysová, Kateřina; Mírovský, Jiří; Novák, Michal; Rysová, Magdaléna, 2016, EVALD 1.0 for Foreigners, LINDAT/CLARIN digital library at the Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague, http://hdl.handle.net/11234/1-1821. On-line demo version: https://lindat.mff.cuni.cz/services/evald-foreign/

Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině

Cílem projektu je vytvořit softwarovou aplikaci (počítačový program), která bude hodnotit plynulost a návaznost (resp. ucelenost výstavby) textů, například maturitních slohových prací nebo písemných prací vytvořených v rámci certifikovaných zkoušek z češtiny pro cizince, a to i prací vytvořených studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (jako jsou neslyšící, jejichž písemné vyjadřování vykazuje specifika srovnatelná s vyjadřováním studentů češtiny jako cizího jazyka). Žáci a studenti mívají s tvorbou uceleného, plynulého textu problémy, vytváření textu je náročnější než tvorba samostatných vět. Text přitom není pouhým „shlukem vět“. Jeho výstavba má svá pravidla a své zákonitosti, jejichž nedodržení může mít za následek vznik tzv. nekoherentního textu, tj. textu, který není v komunikaci funkční. Dovednost formulovat text je třeba podporovat již ve vyučovacím procesu a také je zapotřebí mít vhodné nástroje na její hodnocení. V rámci projektu proběhne podrobný výzkum zákonitostí výstavby textu a možností automatické kontroly jejich dodržování v textech již vytvořených. Hlavním výsledkem projektu bude softwarová aplikace, která bude sloužit jako pomůcka pro objektivní hodnocení tzv. koherence textu, tj. toho, zda předložený text plní nároky kladené na ucelenou jednotku funkčního komunikačního procesu. Hlavním cílem projektu je podpořit dovednost plynulého a uceleného písemného vyjadřování v mateřském jazyce.