Friday, September 22, 2017 - 19:00 to Tuesday, September 26, 2017 - 10:00

SloNLP 2017

English version

SloNLP je slovenskočeský workshop speciálně zaměřený na zpracování přirozeného jazyka a počítačovou lingvistiku. Jeho hlavním cílem je podpořit spolupráci mezi výzkumníky v oblasti NLP v Česku a na Slovensku; k účasti proto vyzýváme i magisterské studenty a doktorandy věnující se počítačové lingvistice.

Mezi témata workshopu patří automatické rozpoznávání mluvené řeči (ASR), automatická analýza a generování přirozeného jazyka (morfologie, syntax, sémantika...), dialogové systémy, strojový překlad (MT), vyhledávání informací (IR), praktické aplikace NLP technologií, a další témata počítačové lingvistiky.

Uvítáme také články o probíhajícím výzkumu s předběžnými výsledky (work in progress), články popisující negativní výsledky (negative results), a články představující návrhy na budoucí výzkum.

Workshop je součástí konference ITAT, která se koná 22.9. - 26.9.2017 v hotelu Martinské hole, Malá Fatra, Slovensko. Workshop plánujeme jako jednodenní a jeho datum bude upřesněno.

Zvaná přednáška SloNLP

Jirka Hana, Geneea (téma bude upřesněno)

Pokyny pro autory

 • článek v angličtině
 • 4-8 stránek dvousloupcově, včetně referencí (styl pro latex)
 • zaslání článku pomocí EasyChair
 • každý článek bude recenzován 2-3 recenzenty
  • recenzování bude prováděno dvojitě slepým způsobem (double-blind), článek k recenzi proto zasílejte anonymizovaný (v článku k recenzi neuvádějte žádné informace o autorech ani o grantech, na svou předchozí práci pokud možno odkazujte jakoby byla cizí, a pokuste se vyhnout nadměrnému citování vlastních prací)
 • pokud je článek současně ve více recenzních řízeních, je nutné v případě publikace článku jinde (jiná konference/časopis) článek stáhnout nejpozději před odesláním finální verze (camera-ready)
 • prezentace na workshopu formou posteru (plus 1-2 slajdy na 1-2 minuty poster boaster prezentace)
  • pokud preferujete klasickou zhruba 20-minutovou ústní prezentaci se slajdy, kontaktujte organizátory workshopu s tímto požadavkem co nejdříve (optimálně současně se zasláním článku, tj. do 22.5.)
  • článek či články nominované na ITAT Best Paper budou pravděpodobně prezentovány večer v rámci společného programu hlavní konference ústní formou (tuto informaci příšlušným autorům sdělíme společně s informací o přijetí jejich článku)
 • workshop bude probíhat ve slovenštině/češtině, případně angličtině (zejména v případě účasti zahraničních účastníků)
  • poster (resp. slajdy) vypracujte pokud možno v angličtině
 • články budou publikovány ve sborníku konference ITAT (s ISBN), který by měl být indexován v databázi Scopus

Důležité termíny

 • do   15.5. zaslání abstraktu (50 - 200 slov)
 • do   22.5. zaslání článku k recenzi
 • do   26.6. oznámení o přijetí/zamítnutí/pomíněném přijetí článku
 • do   14.7. finální verze článku (do 12.7. pro podmíněně přijaté články)
 • 22.-26.9. konference

Dalši termíny budou upřesněny (registrace, prezentace).

Všechny deadlines jsou 23:59 AoE.

Programový výbor

Minulé ročníky