[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2010
Type in proceedings
Status published
Language Czech
Author(s) Tamchyna, Aleš Bojar, Ondřej
Title Bohatá anotace ve frázovém strojovém překladu
English title Rich annotation in phrase-based machine translation
Proceedings 2010: Seňa, Slovakia: ITAT 2010 - local: Informačné technológie – Aplikácie a Teória, Zborník príspevkov prezentovaných na konferencii ITAT
Pages range 99-106
Supported by 2009-2012 FP7-ICT-2007-3-231720 (EuroMatrix Plus) 2006-2009 FP6-IST-5-034291-STP (Euromatrix) 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky)
Czech abstract Mezi nejúspì¹nìj¹í metody strojového pøekladu se v souèasné dobì øadí relativnì velmi jednoduchý frázový statistický pøeklad, který se opírá v podstatì pouze o posloupnosti slov bez ohledu na lingvistické rozbory. Z více dùvodù kvalita strojového pøekladu stále není uspokojivá a lze se domnívat, ¾e èást problémù by bylo mo¾né odstranit explicitním zapojením lingvistické anotace do frázového pøekladu. Pro èe¹tinu a angliètinu jsou navíc rozsáhlá bohatì anotovaná paralelní data k dispozici. Cílem této práce je proto pøipravit nástroj usnadòující experimenty s bohatou lingvistickou anotací v relativnì jednoduchém prostøedí frázových statistických pøekladù. Popisujeme formát dat i mo¾nosti implementovaného nástroje a souèasnì uvádíme výsledky prvních experimentù. ©iroký prostor mo¾ností, jak lingvistická data do modelu zapojit, je otevøen pro dal¹í výzkum.
English abstract We present a simple tool for the inclusion of rich linguistic annotation in phrase-based machine translation systems.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Dana Pardubská
ISBN* 978-80-970179-3-4
Address* Seňa, Slovakia
Month* September
Publisher* PONT s. r. o.
Institution* Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovakia
Creator: Common Account
Created: 9/25/10 12:31 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/3/11 11:03 AM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Wed Jan 16 04:05:38 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant