Slidy z přednášek

1. přednáška: Úvod, Trocha historie prednaska_1.pdf, prednaska_1.pro_tisk.pdf

2. přednáška: Agenti prednaska_2.pdf, prednaska_2.posledni_slide.pdf (z přednášky Romana Bartáka na MFF), prednaska_2.pro_tisk.pdf

    Agent hrající piškvorky (úvod do prohledávání, min-max s heuristikou) Relay Moe Plays Tic Tac Toe (1956), piskvorky.pdf, piskvorky.pro_tisk.pdf (slidy k piškvorkám pochází ze cvičení Jakuba Gemrota)

    Prohledávání stromů (neinformované: BFS, DFS, LDS, IDS) prednaska_3.pdf, prednaska_3.pro_tisk.pdf

3. přednáška: Prohledávání stromů (ořezávání, heuristiky) prednaska_4.pdf, prednaska_4.pro_tisk.pdf

    Teoretické cvičení: Přihlaste se do kurzu https://edge.edx.org/courses/BerkeleyX/CS188x-8/Artificial_Intelligence a v tabu Course si projděte Homework 1

    Volitelné programovací cvičení: http://ai.berkeley.edu/search.html

4. přednáška: Strojové učení (úvod, lineární regrese) prednaska_04_strojove_uceni.pdf, prednaska_04_strojove_uceni.pro_tisk.pdf (slidy s ručně psanými poznámkami pochází kurzu strojového učení na Courseře)

5. přednáška: Lokální prohledávání prednaska_5.pdf

6. přednáška: Zpracování přirozeného jazyka - úvod. Pythonovské knihovny nltk, numpy, scipy, matplotlib. Pythonovský skript s komentáři (včetně vysvětlení základních pojmů), doporučuji také podívat se na povídání o knihovně numpy

7. přednáška: Constraint satisfaction problem

8. přednáška: Klasifikace prednaska_06_klasifikace.pdf, prednaska_06_klasifikace.pro_tisk.pdf,Pythonovský skript s komentáři

9. přednáška:

10. přednáška: Neuronové sítě prednaska_10_neuronove_site.pdf, prednaska_10_neuronove_site.pro_tisk.pdf

 

Požadavky ke zkoušce

Zvolte si jednu úlohu blízkou tématu přednášky a tu naprogramuje v Pythonu (nebo po dohodě v jiném programovacím jazyce). Hotový kód mi pošlete minimálně dva dny před zkouškou. Ke zkoušce je třeba relativně podrobně znát oblast, která se daného problému dotýká, umět zdůvodnit a zhodnotit své řešení a nastínit alternativní možnosti řešení. Zároveň je třeba mít obecný přehled o všech tématech probíraných na přednášce.

Téma úlohy je možné si zvolit samostatně; zadání je třeba si nechat schválit mnou nebo Jonathanem Vernerem. Také bude možné si vybrat jednu z úloh, které zde budou uvedeny před začátkem zkouškového období. V minulých letech se jednalo například o tyto úlohy:

  • Dámy Pro zadané přirozené číslo n nalezněte rozložení n dam na šachovnici (velikosti nxn) takové, že žádná dvojice dam se navzájem neohrožuje. Je třeba, aby program fungoval i pro relativně velká n (cca 1000 a více).
  • Zebra Napište program, který dostane zadanou hádanku typu zebra a vyřeší ji. (Generátor hádanek lze najít například zde.)
  • Aritmetika v Prologu Implementujte v prologu Robinsonovu aritmetiku (t.j. jsou třeba následující predikáty numeral, succ, add, mul, leq) a implementujte predikát, který umožní získat rozklad čísla na prvočinitele.
  • NLP v Prologu Implementujte jednoduchý parser pro Phrase structure grammar anglického jazyka (verbs, nouns, adjectives, determinants, noun phrases, verb phrases).